فهم از طبیعت در فیزیک امروزی

ورنر هایزنبرگ

 
Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian, Volume VI
Werner Heisenberg: Das Naturbild der heutigen Physik

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian, Volume VI
 • Paperback: 134 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (May 16, 2018)
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 1986748170
 • ISBN-13: 978-1986748179
 • Product Dimensions: 6 x 0.3 x 9 inches
Go to AMAZON
 
Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian Volume VI
Werner Heisenberg: Das Naturbild der heutigen Physik

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian
 • Paperback: 134 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (May 16, 2018)
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 1986748170
 • ISBN-13: 978-1986748179
 • Product Dimensions: 6 x 0.3 x 9 inches
Go to AMAZON
حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( پنجشنبه ، 4 بهمن ، 1397 )

© انتشار برگردان فارسی در فلسفه و دین به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2021  www.najafizadeh.org. All rights reserved.