فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف

ماکس بورن

Najafizadeh.org Series on The Philosophy and History of Science, Volume 13
Max Born: Natural Philosophy of Cause and Chance

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series on The Philosophy and History of Science, Volume 13
 • Item Weight: 13.3 ounces
 • Paperback: 278 pages
 • Publisher: Najafizadeh.org (Najafizadeh Foundation United States), April 1, 2021
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 173310836X
 • ISBN-13: 978-1733108362
 • Product Dimensions: 5.98 x 0.58 x 9.02 inches
Go to AMAZON
Najafizadeh.org Series on The Philosophy and History of Science, Volume 13
Max Born: Natural Philosophy of Cause and Chance

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series on The Philosophy and History of Science, Volume 13
 • Item Weight: 13.3 ounces
 • Paperback: 278 pages
 • Publisher: Najafizadeh.org (Najafizadeh Foundation United States), April 1, 2021
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 173310836X
 • ISBN-13: 978-1733108362
 • Product Dimensions: 5.98 x 0.58 x 9.02 inches
Go to AMAZON
حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( شنبه ، 25 اردیبهشت ، 1400 )

© انتشار برگردان فارسی فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2021  www.najafizadeh.org. All rights reserved.