فیزیک و فلسفه

ورنر هایزنبرگ

 
Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian, Volume I
Werner Heisenberg: Physik und Philosophie

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian (Book 1)
 • Paperback: 160 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; First Edition edition (November 24, 2017)
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 1977727433
 • ISBN-13: 978-1977727435
 • Product Dimensions: 6 x 0.4 x 9 inches
Go to AMAZON
 
Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian Volume I
Werner Heisenberg: Physik und Philosophie

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian (Book 1)
 • Paperback: 160 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform; First Edition edition (November 24, 2017)
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 1977727433
 • ISBN-13: 978-1977727435
 • Product Dimensions: 6 x 0.4 x 9 inches
Go to AMAZON
حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( پنجشنبه ، 4 بهمن ، 1397 )

© انتشار برگردان فارسی فهم از طبیعت در فیزیک امروزی به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2021  www.najafizadeh.org. All rights reserved.