تصادف و ضرورت

ژاک مونو

 
Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian, Volume IV
Jacques Monod: Le hasard et la nécessité: Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian (Book 4)
 • Paperback: 160 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (February 10, 2018)
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 9781984338501
 • ISBN-13: 978-1984338501
 • ASIN: 1984338501
 • Product Dimensions: 6 x 0.4 x 9 inches
Go to AMAZON
 
Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian, Volume IV
Jacques Monod: Le hasard et la nécessité: Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science in Persian (Book 4)
 • Paperback: 160 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (February 10, 2018)
 • Language: Persian
 • ISBN-10: 9781984338501
 • ISBN-13: 978-1984338501
 • ASIN: 1984338501
 • Product Dimensions: 6 x 0.4 x 9 inches
Go to AMAZON
حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( پنجشنبه ، 4 بهمن ، 1397 )

© انتشار برگردان فارسی در فلسفه و دین به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2021  www.najafizadeh.org. All rights reserved.