چهار نوشته دربارۀ خوانسار چاپ سوم

 

چهار نوشته دربارۀ خوانسار، چاپ سوم 

Four Essays on Khansar, Third Edition 2024
Published on May 16, 2024, Amazon
ISBN-13: 978-1-733108386

چاپ سوم «چهار نوشته دربارۀ خوانسار» آثار پیشین ما مانند «بازاربالا» و «سیدمحمّدحسن موسوی» … را گرد هم می‌آورد که به بررسی میراث سیصدسالۀ «خاندان موسوی»  در این منطقه می‌پردازد.

.An example of internal pages that GPT-4 OpenAI has added to our notes

نمونه‌ای از صفحات داخلی که هوش مصنوعی بر یادداشت ما افزوده است، در اینجا آورده شده.

https://drive.google.com/file/d/1TKy1l_CLOtiPLXIsQ0zWLqx64dzWPvhw/view?usp=sharing

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( یکشنبه ، ۳۰ اردیبهشت ، ۱۴۰۳ )

© انتشار برگردان فارسی چهار نوشته دربارۀ خوانسار چاپ سوم به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.
   © Copyright  2012 - 2024  www.najafizadeh.org. All rights reserved.