چهار نوشته دربارۀ خوانسار

حسین نجفی‌زاده

 
Studies on Khansar
Hossein Najafizadeh: Four Essays on Khānsār (1744 -1953 AD)

Studies on Khānsār: Four Essays on Khānsār (1744 -1953 AD) (Najafizadeh.org Publications on Khānsār) (Persian Edition) (Persian) Paperback – May 18, 2019

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Publications on Khānsār (Book 2)
 • Paperback: 98 pages
 • Publisher: IngramSpark (May 18, 2019)
 • Language: Persian
 • ISBN-13: 978-1733108317
 • Product Dimensions: 6 x 0.2 x 9 inches
چهار نوشته دربارۀ خوانسار
Go to AMAZON
 
Studies on Khansar
Hossein Najafizadeh: Four Essays on Khānsār (1744 -1953 AD)

Studies on Khānsār: Four Essays on Khānsār (1744 -1953 AD) (Najafizadeh.org Publications on Khānsār) (Persian Edition) (Persian) Paperback – May 18, 2019

Product details

 • Series: Najafizadeh.org Publications on Khānsār (Book 2)
 • Paperback: 98 pages
 • Publisher: IngramSpark (May 18, 2019)
 • Language: Persian
 • ISBN-13: 978-1733108317
 • Product Dimensions: 6 x 0.2 x 9 inches
چهار نوشته دربارۀ خوانسار
Go to AMAZON
حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( چهارشنبه ، ۱ خرداد ، ۱۳۹۸ )

© انتشار برگردان فارسی چهار نوشته دربارۀ خوانسار به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.
   © Copyright  2012 - 2024  www.najafizadeh.org. All rights reserved.