چهار نوشته دربارۀ خوانسار (چاپ تازه)

چهار نوشته دربارۀ خوانسار (چاپ تازه)

مطالعاتی دربارۀ خوانسار

چهار نوشته دربارۀ خوانسار (چاپ تازه)  

Studies on Khānsār

 Four Essays on Khānsār (New Edition)

 Najafizadeh.org Publications on Khānsār, (Persian Edition), Paperback – May 1, 2020

by Hossein Najafizadeh (Author)

Available at Amazon.com

Go to AMAZON

فهرست مطالب

مطالعاتی دربارۀ خوانسار (1372-1157 قمری)………………………. 2

یادداشت نویسنده…………………………………………………………….. 5

یادداشت نویسنده بر چاپ دوم……………………………………………. 6

ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی (1090- 1157ه.ق)……….. 7

ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی………………………………….. 9

مناهج‌المعارف………………………………………………………………… 13

دیباچه و مقدّمۀ مناهج‌المعارف (مصحّح نو)……………………………. 13

مقدّمه………………………………………………………………………….. 15

سیّدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر (درگذشته در خوانسار: 1191 ه.ق). 27

سّیدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر…………………………………………….. 29

مقدّمۀ عربی سیّدمحمّدحسن نجفی‌زاده بر نجاه‌العباد………………. 35

مقدّمۀ فارسی سیّدمحمّدحسن نجفی‌زاده بر نجاه‌العباد…………….. 41

عمارت میرمحمّدصادق…………………………………………………….. 53

عمارت میرمحمّدصادق…………………………………………………….. 55

عمارت میرمحمّدصادق…………………………………………………….. 70

بازاربالا در خوانسار…………………………………………………………. 85

چرا این چهار نوشته؟………………………………………………………. 97

نظرّیۀ دینامیکی گسستگی………………………………………………… 99

 Product details

  • Paperback:102 pages
  • Publisher: Najafizadeh.Org, Studies on Khansar.  Edition (May 1, 2020)
  • Language: Persian
  • ISBN-10:1733108351
  • ISBN-13:978-1733108355
  • Product Dimensions: 6 x 0.2 x 9 inches

 

نجفی‌زاده در تاریخ و فلسفۀ علمSan Francisco, USA, 2020 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( پنجشنبه ، 25 اردیبهشت ، 1399 )

© انتشار برگردان فارسی چهار نوشته دربارۀ خوانسار (چاپ تازه) به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2020  www.najafizadeh.org. All rights reserved.