ماکس بورن فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف (فهرست مطالب)

ماکس بورن فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف (فهرست مطالب)

ماکس بورن فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف

Max Born Natural Philosophy of Cause and Chance

درس‌های وین‌فلیت در کالج سنت‌مری ماگدالن آکسفورد

نیم‌سال هیلاری، 1948

THE WAYNFLETE LECTURES

DELIVERED IN THE COLLEGE OF ST. MARY MAGDALEN, OXFORD IN HILARY TERM, 1948

نسخۀ PDF (ebook)

  فهرست مطالب (ebook)

https://drive.google.com/file/d/10pksHyAGSVswtE4SJjfv8NKz_q7zLJHG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1wIZMfopSSAfVYWo4lVgLkdN2WOiCwLN9/view?usp=sharing

فهرست مطالب

یادداشت نویسندۀ فارسی. iii پیش‌گفتار v نشانه‌گذاری.. 9 فصل اوّل. 11 درآمد. 11 فصل دوم. 15 علیّت و جبرگرایی. 15 فصل سوم. 21 نمونه: 21 ستاره‌شناسی و مکانیک ذرّه 21 فصل چهارم. 29 هم‌جواری.. 29 مکانیک واسطه‌های پیوسته. 29 میدان‌های الکترومغناطیسی. 35 نسبیّت و نظریّۀ میدان گرانش.. 40 فصل پنجم. 47 تقدّم: ترمودینامیک.. 47 فصل ششم. 65 تصادف.. 65 نظریّۀ جنبشی گازها 65 مکانیک آماری.. 79 نظریّۀ جنبشی فراگیر 86 فصل هفتم. 95 تصادف و تقدّم. 95 فصل هشتم. 99 مادّه 99 جرم، انرژی و تابش.. 99 فصل نهم. 121 تصادف.. 121 مکانیک کوانتومی. 121 فیزیک علّت‌ناگرا 131 نظریّۀ جنبشی کوانتومی ماده 141 فصل دهم. 155 پیامدهای متافیزیکی. 155 فهرست راهنما 163 واژه​نامۀ انگلیسی به فارسی. 169 ضمیمه (نسخۀ انگلیسی)    185

                    ضمیمۀ نسخۀ انگلیسی:

 https://drive.google.com/file/d/1Nww8hYY1q9qxzlRjeUHqRgECH00LGL6V/view?usp=sharing      فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف

Max Born Natural Philosophy of Cause and Chance

San Francisco, USA, 2021

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( شنبه ، 25 اردیبهشت ، 1400 )

© انتشار برگردان فارسی ماکس بورن فلسفۀ طبیعی علّت و تصادف (فهرست مطالب) به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2021  www.najafizadeh.org. All rights reserved.