[تصادف و ضرورت ]
 
© این بارگذاری برای استفادۀ شخصی است.

New Page 1

فهرست مطالب


پیشگفتار


فصل اوّل: دربارۀ اشیاء غریب
طبیعی و مصنوعی
دشواری‌های یک برنامۀ‌ فضایی
اشیایی که هدفی دارند
ماشین‌هایی که خود، خود را می‌سازند
ماشین‌هایی که به تولیدمثل خود می‌پردازند
خواصّ غریب: ناوردایی و فرجام‌شناسی
”تناقض” در ناوردایی
فرجام‌شناسی و اصل موضوع عینیّت


فصل دوم: حیات‌گرایی و جان‌گرایی
مشکل اصولی: تقدّم میان ناوردایی و فرجام‌شناسی
حیات‌گرایی مابعد‌الطبیعی
حیات‌گرایی علم‌گرای
“فرافکنی جان‌گرای” و “پیوند دیرینه”
پیشرفت‌گرایی علمی
فرافکنی جان‌گرای در ماتریالیسم دیالکتیک
ضرورت معرفت‌شناسی انتقادی
ورشکستگی معرفت‌شناختی ماتریالیسم دیالکتیک
توهّم انسان‌مرکزی
زیست‌کره: رویدادی خاص که از اصول اولیّه استنتاج نمی‌شود


فصل سوم: شیاطین ماکسول
پروتئین عامل مولکولی فرجام‌شناسی ساختاری و کارکردی
پروتئین – آنزیم‎ها: کاتالیزورهای خاصّ
پیوند کووالانسی و غیرکووالانسی
مفهوم مجتمع فضاویژۀ غیرکووالانسی
شیاطین ماکسول


فصل چهارم: سیبرنتیک میکروسکوپی
انسجام کارکردی ماشین سلّولی
پروتئین‌های تنظیم‌کننده و منطق تنظیم
سازوکار برهم‌کنش‌های دگرریختار
تنظیم سنتز آنزیم‎ها
مفهوم آزادگی
«کلّ‌گرایی» و تحویل‌گرایی


فصل پنجم: هستیزایی مولکولی
اجتماع خودبه‌خود زیرواحدها در پروتئین‌های الیگومری
تشکیل ساختارهای به‌خودی‌خود ذرّات پیچیده
ریخت‌زایی میکروسکوپی و ریخت‌زایی ماکروسکوپی
ساختار اوّلیّه و ساختار گلبولی پروتئین‌ها
تشکیل ساختارهای گلبولی
تضادّ ظاهری “غناء” پس‌زایشی
منطق نهایی ساختارهای فرجام‌شناخت
تفسیر پیام


فصل ششم: ناوردایی و اختلال
افلاطون و هراکلیتوس
ناورداهای کالبد‌شناختی
ناورداهای شیمیایی
DNA، ناوردای اساسی
ترجمۀ کد
برگشت‌ناپذیری ترجمه
اختلالات میکروسکوپی
عدم‌قطعیّت عملی و عدم‌قطعیّت ذاتی
تکامل: آفرینش مطلق و نه آشکارگی


فصل هفتم: تکامل
تصادف و ضرورت
بسیاری منشأ تصادف
“ تناقض” در پایداری گونه‌ها
برگشت‌پذیر‌نبودن تکامل و اصل دوم
منشأ پادتن‌ها
رفتار، عامل گزینش
زبان و تکامل بشر
یادگیری ابتدایی زبان
یادگیری زبان در رشد پس‌زایشی مغز، برنامه‌ریزی شده است


فصل هشتم: مرزهای کنونی
مرزهای کنونی شناحت در زیست‌شناسی
مسئلۀ منشأ
معمّای منشأ کد
آن مرز دیگر : سلسله اعصاب مرکزی
کارکردهای سلسله اعصاب مرکزی
تحلیل تأثیرات حسّی
فطری‎گرایی و تجربه‎گرایی
کارکرد قوّۀ تصوّر
توهّم دوگرای و تجربۀ ذهن


فصل نهم: ملکوت و ظلمت
فشار انتخاب در تکامل انسان
خطرهای تباهی ژنتیکی در جوامع امروزی
انتخاب در فکر
نیاز به توضیح
داستانهای اساطیری و متافیزیکی
گسیختگی “پیوند دیرینۀ”جان‌گرای، و درد روحی انسان امروزی
ارزش‌ها و شناخت
اخلاق شناخت
اخلاق شناخت و آرمان سوسیالیستی


ضمائم
1 - ساختار پروتئین
2- اسیدهای نوکلئیکی
3- کد ژنتیک
4- دربارۀ معنای اصل دوم ترمودینامیک

© Copyright 2012-2016 by www.najafizadeh.ir . All rights reserved.