ورنر هایزنبرگ: جزء و کلّ (چاپ تازه)

دربارۀ چاپ تازۀ ورنر هایزنبرگ «جزء و کلّ»

Werner Heisenberg: Der Teil und das Ganze (New Edition)

جزء و کل | ورنر هایزنبرگ
جزء و کل | ورنر هایزنبرگ

 

Go to AMAZON

 

Werner Heisenberg: Der Teil und das Ganze ورنر هایزنبرگ: جزء و کلّ

Edition: Persian

Publisher: Amazon

Editor: Najafizadeh.org Series in Philosophy and History of Science

December 2017

 

ISBN: 13: 978-1979865609

ISBN: 10: 1979865604

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( سه شنبه ، 14 اسفند ، 1397 )

© انتشار برگردان فارسی ورنر هایزنبرگ: جزء و کلّ (چاپ تازه) به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2019  www.najafizadeh.org. All rights reserved.