چهار نوشته دربارۀ خوانسار

مطالعاتی دربارۀ خوانسار

چهار نوشته دربارۀ خوانسار

Studies on Khānsār

 Four Essays on Khānsār (1744 -1953 AD)

 Najafizadeh.org Publications on Khānsār, (Persian Edition), Paperback – May 18, 2019

by Hossein Najafizadeh (Author)

Go to AMAZON

 فهرست مطالب:

مطالعاتی دربارۀ خوانسار (1372-1157 قمری) : چهار نوشته دربارۀ خوانسار  2

یادداشت نویسنده  5

ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی (1090- 1157ه.ق) 7

ابوالقاسم‌بن‌الحسین‌الحسینی‌الموسوی 9

مناهج‌المعارف  13

دیباچه و مقدّمۀ مناهج‌المعارف (مصحّح نو)

مقدّمه  17

سیّدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر (درگذشته در خوانسار: 1191 ه.ق) 31

سّیدحسین‌ابن‌ابوالقاسم‌جعفر  33

عمارت میرمحمّدصادق 45

عمارت میرمحمّدصادق 47

بازاربالا  83

چرا این چهار نوشته؟   91

نظرّیۀ دینامیکی گسیختگی  93

:Product details

Series: Najafizadeh.org Publications on Khansar (Volume 2)
Paperback: 98 pages
Publisher: Najafizadeh.org (May 18, 2019)
Language: Persian
ISBN-10: 1733108319
ISBN-13: : 978-1733108317
Product Dimensions: 6 x 0.2 x 9 inches

 

نجفی‌زاده در تاریخ و فلسفۀ علمSan Francisco, USA, 2017

 

 

 

 

 

 

 

حسین نجفی‌زاده (نجفی زاده)، تهران ( چهارشنبه ، 1 خرداد ، 1398 )

© انتشار برگردان فارسی چهار نوشته دربارۀ خوانسار به سیاقی که در این وبگاه آمده، بدون اجازۀ کتبی از www.najafizadeh.org ممنوع است.

   © Copyright  2012 - 2019  www.najafizadeh.org. All rights reserved.